Bodeminsecten

Ook hier is monitoring cruciaal. Tijdens de bijeenkomsten is gebleken, dat niet altijd duidelijk is om welk bodeminsect het gaat, welke schade deze toebrengt en hoe deze het beste (duurzaam) bestreden kan worden. Daarom wordt gestart met het Meldpunt Aspergeplagen, deze zal nog voor eind maart operationeel zijn. Op basis van de meldingen worden bedrijfsbezoeken afgelegd, volgt er een advies en worden de effecten in kaart gebracht.


NB: Voor alle genoemde onderwerpen geldt, dat het afvoeren van het aspergeloof van het veld of fermenteren van het loof een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Daarom wordt wel gestart met een proef om enkele opties nader te bekijken. Het loof zou bijvoorbeeld na het kneuzen kunnen worden verhit, voordat het loof teruggebracht wordt op het perceel. Afhankelijk van de temperatuur kunnen meer of minder plagen effectief worden bestreden, zonder het organische stofgehalte van de grond te verminderen.

Met een ervaren adviseur, die de aspergewereld kent, kan kennisuitwisseling met Aceera een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering."
Jaap Dings, aspergeteler